Menu Zamknij

Regulamin serwisu

Regulamin składania zamówień na usługi i świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych

§ 1
Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1. GTN - GTN Kondej - Piotrowski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą Warszawie, ul. Bysławska 82, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000964552, NIP: 9522226541, REGON: 521663651, BDO: 000565687, prowadząca Portal i oferująca Usługi za pośrednictwem Portalu;
2. Wykonawca – podmiot działający na zlecenie GTN faktycznie realizujący Usługę na rzecz Klienta, przy czym Wykonawca jest uprawniony przy realizacji Usług do korzystania z podwykonawców według własnego wyboru;
3. Usługa (lub w liczbie mnogiej Usługi) - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i przekazaniu do zagospodarowania odpadów budowlanych, obejmująca również podstawienie i odbiór jednego kontenera na odpady wraz z transportem do i z miejsca wskazanego w Zamówieniu, realizowana na podstawie złożonego przez Klienta za pośrednictwem Portalu Zamówienia;
4. Portal - platforma internetowa znajdująca się pod adresem sklep.gruznet.pl, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Zamówienia na Usługi;
5. Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Portalu;
6. Konsument - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna składająca Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, względem której zamówione Usługi nie wykazują charakteru zawodowego, tj. nie mają związku z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
8. Zamówienie - składane za pośrednictwem Portalu zamówienie Usługi, w ramach którego precyzowane są zakres i elementy niezbędne dla realizacji Usługi, szczegółowo wskazane w treści Regulaminu, jak również Cena zamawianej Usługi;
9. Cena - wynagrodzenie za realizację Usługi w zakresie wskazanym przez Klienta w treści Zamówienia;
10. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania przez Klienta Zamówień na Usługi za pośrednictwem Portalu, jak i zakres i sposób świadczenia Usług.
2. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie informacje wskazane w ramach Portalu, w tym informacje o Cenach, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Portalu, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Klienta wskazanych w § 5 ust. 5 oraz § 7 Regulaminu. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.
5. GTN oświadcza, że w oferowaniu Usług za pośrednictwem Portalu działa w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a działającym na jego zlecenie Wykonawcą. Faktycznym wykonawcą Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu jest Wykonawca lub wybrany przez niego podwykonawca, którzy obejmują odpady w posiadanie w rozumieniu ustawy o odpadach. GTN nie ponosi odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów i ich ewidencjonowanie w rozumieniu ustawy o odpadach. Składając Zamówienie za pośrednictwem Portalu, Klient akceptuje powyższe i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, jak również zapewnia, że umożliwi i w żaden sposób nie utrudni realizacji Usługi przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.
6. Klient może zamówić Usługi wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
7. Zakres terytorialny Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu jest ograniczony. Aktualny zasięg terytorialny wskazany jest na stronie startowej Portalu (sklep.gruznet.pl).
8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
9. GTN zastrzega sobie prawo do zmiany treści i szaty graficznej Portalu, zawartych tam treści, w tym treści oferty Usług lub poszczególnych elementów handlowych oferowanych Usług, w tym wynagrodzenia, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
10. GTN nie stosuje w ramach Portalu mechanizmu plasowania w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3
Kwestie techniczne funkcjonowania Portalu

1. Dla prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne są:
1) dostęp do sieci Internet,
2) prawidłowo zainstalowana, skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
2. W celu prawidłowego funkcjonowania Portalu zaleca się również włączenie obsługi plików cookies. Wyłączenie takiej obsługi może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie w Portalu lub jego części.
3. Niezależnie od powyższego, dla zapewnienia najlepszej funkcjonalności Portalu, zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych i ich bieżące aktualizowanie.
4. GTN dokłada wszelkich starań w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa korzystania z Portalu. W przypadkach stwierdzenia okoliczności wpływających na bezpieczeństwo korzystania, w tym stwierdzenia obecności plików zawierających wirusy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie, Klient proszony jest o przekazanie takiej informacji na adres email: sklep@gruznet.pl
5. GTN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ingerencji w strukturę techniczną, czasowego całościowego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Portalu, w każdym czasie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, w celach prowadzenia diagnostyki, konserwacji, wprowadzania ulepszeń, dodawania lub modyfikacji Usług. W każdym przypadku takiego wyłączenia lub o innych zaistniałych problemach technicznych w funkcjonowaniu Portalu, GTN informuje za pośrednictwem Portalu o takich zdarzeniach oraz o szacunkowym czasie trwania takiego wyłączenia.
6. GTN nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępności do Portalu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie wynikające z ograniczeń w dostępie do sieci Internet, błędów w przesyle danych, działań osób trzecich niezależnych od GTN, usterek technicznych lub nieprawidłowej konfiguracji urządzeń Klienta, jak i z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek nieprawidłowości lub zastrzeżeń co do funkcjonowania Portalu, Klient proszony jest o przekazanie takich informacji na adres email: sklep@gruznet.pl.
8. Zabronione są wszelkie działania mogące skutkować zakłóceniem funkcjonalności lub destabilizacją Portalu. Przez korzystnie z Portalu Klient zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań lub działań o analogicznym charakterze lub skutku.

§ 4
Rejestracja konta Klienta

1. Klient ma możliwość założenia konta w Portalu, za pomocą którego możliwe jest składanie Zamówień, wgląd do historii Zamówień, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożenie reklamacji co do realizacji Usługi.
2. Założenie konta w Portalu nie wiąże się z żadnymi kosztami.
3. W celu założenia konta w Portalu, Klient proszony jest o wypełnienie formularza kontaktowego, przedstawionego we wstępnej fazie składania Zamówienia. Na podany przez Klienta adres emailowy przekazane zostanie hasło dostępowe do założonego konta. Klient ma możliwość zmiany hasła w każdym momencie, poprzez moduł ustawień konta. Zaleca się zmianę otrzymanego hasła dostępowego i jego nieudostępnianie osobom nieuprawnionym.
4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie loginu i hasła do konta w Portalu w poufności. GTN nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie loginu i hasła do konta Klienta innym osobom, w tym za bezprawne pozyskanie takich danych przez inne osoby i za wynikające z tego skutki.
5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych danych w ramach konta Klienta.

§ 5
Korzystanie z Portalu i składanie Zamówień

1. Usługi oferowane za pośrednictwem Portalu skierowane są do Klientów będących Konsumentami oraz Klientów nie będących Konsumentami.
2. Zamówienia składane są za pośrednictwem dedykowanych formularzy w ramach Portalu, dostępnym 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu. W celu skutecznego i prawidłowego złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie danych oznaczonych w ramach formularza znakiem ”*”, oznaczającego pola obligatoryjne.
3. W celu złożenia Zamówienia, Klient wybiera właściwą opcję pomiędzy wariantami Klient Firmowy oraz Klient Prywatny. Wariant „Klient Firmowy” skierowany jest do Klientów nie będących Konsumentami. Warunkiem skorzystania z wariantu „Klient Firmowy” i zamówienia Usługi w ramach tego wariantu jest posiadanie aktualnego wpisu do BDO i posiadanie nr rejestrowego BDO. Brak spełnienia takiego warunku skutkować będzie uniemożliwieniem zamówienia Usługi w ramach wariantu „Klient Firmowy”. Wariant „Klient Prywatny” skierowany jest do Klientów będących Konsumentami.
4. Wybierając wariant „Klient Firmowy”, Klient wprowadza dane w postaci: nr NIP prowadzonej działalności, adres, gdzie ma zostać podstawiony kontener na odpady.
5. Wprowadzając dane, o których mowa w ust. 4 powyżej, Klient wyraża zgodę na automatyczną weryfikację nr rejestrowego BDO, powiązanego z podanym nr NIP. Poprzez zamówienie Usługi w ramach wariantu „Klient Firmowy”, Klient zobowiązuje się do wystawienia Karty Przekazania Odpadu przed rozpoczęciem transportu odpadu, wskazując Wykonawcę lub zakomunikowanego Klientowi podwykonawcę Wykonawcy jako odbierającego / transportującego przekazane odpady.
6. Wybierając wariant „Klient Prywatny”, Klient wprowadza adres, pod którym ma zostać podstawiony kontener na odpady.
7. Dostępne w ramach danego wariantu Usługi wyświetlają się po wprowadzeniu adresu podstawienia kontenera. Po wyświetleniu się w ramach wybranego wariantu dostępnych kategorii Usług, Klient wybiera właściwą Usługę poprzez kliknięcie w przypisane pole.
8. Po dokonaniu wyboru Usługi, Klient zobowiązany jest do wskazania kategorii odpadów, jakie mają być objęte Usługą oraz sprecyzowania zakresu Usługi („Zamówienie pierwszego kontenera” w przypadku, gdy Klient zamawia Usługę po raz pierwszy lub „Wymiana kontenera (pełnego na pusty)”, gdy Klient zamawia kontynuację Usługi), dokonując wyboru spośród dostępnych opcji. Dokonując wyboru, Klient informowany jest w ramach Portalu o rodzajach odpadów, jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne do przekazania w ramach Usługi, kodach odpadów objętych Usługą oraz Cenie usługi w wariancie podstawowym do 10 dni kalendarzowych.
9. Klient potwierdza zainteresowanie wybraną Usługą poprzez kliknięcie opcji „Przejdź dalej”.
10. W celu złożenia i realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia o następujące dane:
a) Dane zamawiającego / Adres do faktury:
- nazwa firmy / adresu
- ulica / nr budynku / nr lokalu
- kod pocztowy / miasto
- adres email
- telefon kontaktowy
b) Miejsce podstawienia kontenera:
- ulica / nr budynku / nr lokalu
- kod pocztowy / miasto
- charakter lokalizacji (z dostępnych opcji: „Teren publiczny, ulica, chodnik” lub „Teren prywatny”)
- numer telefonu do osoby kontaktowej na miejscu podstawienia kontenera
c) Termin realizacji usługi:
- data podstawienia kontenera (dostępność wyłącznie w Dni robocze)
- godzina podstawienia (z dostępnych przedziałów czasowych: 07:00 - 12:00,12:00 - 16:00 lub 07:00 – 16:00)
- planowana data odbioru kontenera (dostępność wyłącznie w Dni robocze)
d) Informacje dodatkowe
e) wybór platformy płatności (z dostępnych opcji: Przelewy24, Blik, Przelewy24 raty),
f) wymagane oświadczenia.
11.Klient zobowiązany jest w ramach informacji, o których mowa w ust. 10 powyżej, do podania danych prawdziwych i konkretnych, umożliwiających prawidłowe złożenie i przetworzenie Zamówienia oraz realizację Usługi.
12. Widniejąca w ramach formularza na etapie wstępnego wyboru rodzaju Usługi kwota wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za Usługę w podstawowym wariancie, tj. realizowaną przez czas nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. W przypadku zamówienia Usługi na okres dłuższy, wynagrodzenie powiększane jest o kwotę wskazaną podczas składania Zamówienia za każdy dodatkowy dzień trwania Usługi. Ostateczna wysokość Ceny, uwzględniająca całość ustaleń przewidzianych Zamówieniem, przedstawiona jest po wskazaniu czasu trwania zamawianej Usługi i każdorazowo prezentowana Klientowi przed dokonaniem płatności.
13.Klient potwierdza chęć zamówienia Usługi w zakresie zgodnym z podanymi danymi i dokonanymi wyborami poprzez wybór opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
14. Do czasu potwierdzenia poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość zmiany wybranej kategorii Usługi, jak i wszystkich podanych dotychczas danych.
15. Potwierdzając chęć złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 13 powyżej, Klientowi prezentowane jest podsumowanie treści Zamówienia, oraz odnośnik do dokonania płatności Ceny.
16.Z chwilą dokonania płatności Ceny, umowę na realizację Usługi zgodnie z Zamówieniem Klienta i Regulaminem uważa się za zawartą.
17. GTN potwierdza złożenie Zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie Usługi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia.

§ 6
Cena i płatności

1. Wszystkie kwoty widniejące w Portalu są podane w polskich złotych. Kwoty prezentowane w ramach Portalu podczas składania Zamówienia są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Cena obejmuje koszty kompleksowej realizacji Usługi w zakresie objętym złożonym Zamówieniem, w tym: podstawienie i odbiór kontenera do i z miejsca podstawienia wskazanego w Zamówieniu, zapewnienie transportu kontenera specjalistycznym pojazdem, przekazanie odpadów do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. GTN uprawniony jest do wprowadzania zmian wynagrodzenia za Usługi oferowane za pośrednictwem Portalu w każdym czasie. Aktualne stawki wynagrodzenia za realizację Usług zawsze prezentowane są w toku składania Zamówienia. Ostateczna wysokość Ceny za wybraną przez Klienta Usługę jest prezentowana w podsumowaniu Zamówienia, przed dokonaniem płatności.
4. Płatność Ceny za Usługi zamówione za pośrednictwem Portalu następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24 lub Blik, w chwili złożenia Zamówienia (płatność z góry). Inne formy płatności nie są akceptowane. GTN nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemu natychmiastowych płatności, dostarczany przez podmiot trzeci.
5. W terminie do 3 Dni roboczych po zamówieniu Usługi i zapłacie Ceny, GTN przekazuje Klientowi fakturę VAT / rachunek obejmujące Cenę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia.
6. W przypadku naliczenia Klientowi kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu, GTN przekazuje Klientowi notę obciążeniową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta podany w Zamówieniu w terminie 3 Dni roboczych od ich naliczenia.
7. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT, jak i innych dokumentów rachunkowych w formie elektronicznej.
8. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 7 Regulaminu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za Usługę wykonaną do chwili odstąpienia od umowy. Należne w takim przypadku wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykonanej Usługi w stosunku do Ceny.

§ 7
Realizacja Usługi

1. GTN oświadcza, a Klient akceptuje, że faktycznym wykonawcą zamówionych Usług jest Wykonawca lub jego wybrany podwykonawca, którzy pozostają wyłącznie odpowiedzialni za prawidłowość realizacji zamówionej Usługi na zasadach ogólnych. Wyłącza się odpowiedzialność GTN za prawidłową i terminową realizację Usług na rzecz Klienta. Zarówno kontenery na odpady, jak i pojazdy wykorzystywane podczas realizacji Usługi nie są oznaczane znakami firmowymi GTN.
2. Klient zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy lub jego podwykonawcy realizacji Usługi, w tym poprzez:
a) wskazanie i zapewnienie miejsca podstawienia kontenera na odpady; minimalne wymogi:
- teren płaski, o powierzchni wskazanej każdorazowo podczas składania Zamówienia,
- miejsce podstawienia nie może prowadzić do zablokowania przejazdu dróg publicznych i wewnętrznych,
- miejsce podstawienia nie może znajdować się w granicach pasa drogowego;
b) umożliwienie wjazdu na posesję / podjazdu i manewrowania pojazdu transportującego do miejsca podstawienia kontenera podczas podstawienia i odbioru kontenera; w przypadku, gdy miejscem podstawienia kontenera jest teren publiczny, Klient gwarantuje, że uzyskał na to zgody właściwych podmiotów;
c) obecność Klienta lub osoby upoważnionej podczas podstawienia i odbioru kontenera lub pozostawanie w bieżącym kontakcie telefonicznym.
3. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania podstawionych kontenerów jedynie w celu gromadzenia odpadów zgodnych ze wskazaną w Zamówieniu kategorią odpadów i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Klient jest informowany o podstawowych rodzajach odpadów dozwolonych i niedozwolonych do gromadzenia w kontenerach podczas składania Zamówienia. W ramach powyższego obowiązku Klienta zabrania się:
- gromadzenia w podstawionych kontenerach odpadów innych rodzajów niż określone w Zamówieniu,
- mieszania odpadów z innymi rodzajami odpadów,
- umieszczania w kontenerze na odpady papy, eternitu, azbestu, opon samochodowych, odpadów niebezpiecznych,
- przepełniania kontenera poza jego fizyczny obręb (odpady znajdujące się poza kontenerem/obok kontenera nie są objęte Usługą).
4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie nienaruszonego stanu kontenerów w czasie realizacji Usługi i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód majątkowych wyrządzonych kontenerom w czasie, gdy pozostają one w posiadaniu Klienta. Klient nie jest odpowiedzialny za normalne zużycie podstawionych kontenerów.
5. Usługa wykonywana jest przez okres wskazany przez Klienta w treści złożonego Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje nie wcześniej niż dnia następnego po złożeniu Zamówienia w przedziale godzinowym 12.00-16.00
6. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługi w podstawowym wariancie realizowane są przez czas do 10 dni kalendarzowych, nie wliczając dnia podstawienia. Wydłużenie czasu realizacji Usługi ponad 10 dni kalendarzowych wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z § 5 ust. 12 Regulaminu.
7. Maksymalny termin świadczenia pojedynczej Usługi wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożone zostaje Zamówienie. Z upływem okresu, na który zamówiona została Usługa, jeżeli Klient nie złoży Zamówienia na kontynuację Usługi (Usługa „Wymiana kontenera (pełnego na pusty)”, Wykonawca dokonuje odbioru kontenera, a Klient zobowiązuje się do jego wydania.
8. W przypadku, gdy dzień podstawienia lub odbioru kontenera w ramach realizacji Usługi wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czynność taka zrealizowana będzie kolejnego Dnia roboczego.
9. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Usług, GTN dołoży możliwych działań do jak najszybszego poinformowania Klienta o takich opóźnieniach i szacowanym czasie ich trwania, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ramach Zamówienia.
10. GTN jest uprawniony do odmowy przyjęcia lub realizacji Zamówienia w każdym przypadku i
bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
a) Zamówienie nie zostanie przez Klienta opłacone, w tym - w przypadku zwrotu płatności na rzecz Klienta przez system płatności, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia,
b) Zamówienie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub informacje te są nieprawdziwe lub niepełne, w sposób uniemożliwiający realizację Usługi, w tym w szczególności, gdy wskazane miejsce podstawienia dla Usługi zamówionej przez Klienta będącego Konsumentem wskazuje, że realizacja Usługi następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
c) realizacja Usługi jest niemożliwa wskutek braku zapewnienia należytego dostępu do wskazanego miejsca podstawienia kontenera lub niezachowania minimalnych wymogów dotyczących miejsca podstawienia,
d) realizacja Usługi jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od GTN, w tym w przypadku braku wymaganej przepustowości instalacji przetwarzania odpadów, braku wystarczającej zdolności Wykonawcy, jego podwykonawcy lub instalacji przetwarzania odpadów do zmagazynowania odpadów, utraty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub instalację przetwarzania odpadów wymaganych pozwoleń lub wpisów do właściwych rejestrów, postawienia GTN lub Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub innych postępowań o analogicznym skutku
e) Klient nie będący Konsumentem nie wystawi uprzednio Karty Przekazania Odpadu.
11. O odmowie przyjęcia lub realizacji Zamówienia GTN informuje Klienta niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia. W przypadku odmowy przyjęcia lub realizacji Zamówienia, gdy zostało ono przez Klienta opłacone, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata Ceny, w terminie 3 Dni roboczych.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. c) powyżej, Klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi w związku z nieskutecznym podjęciem realizacji Usługi.
13.Klient może zostać obciążony przez GTN karą umowną w przypadkach:
a) w każdym przypadku realizacji transportu (zarówno w celu podstawienia kontenera, jak i jego odbioru), gdzie z przyczyn leżących po stronie Klienta nie jest możliwe podstawienie lub odbiór kontenera z uwagi na przeładowanie kontenera, brak technicznej możliwości podjazdu (np. brak wymaganego miejsca na podjazd pojazdu, zablokowany przejazd) - w wysokości 150 zł brutto za każdy przypadek.
b) przekazanie odpadów innych niż objęte zamówioną Usługą; w takim przypadku Wykonawca lub jego podwykonawca są uprawnieni do odmowy odbioru kontenera do czasu usunięcia naruszenia lub w przypadku decyzji o odbiorze kontenera, niezależnie od naliczonej kary umownej, Klient obciążony zostanie faktycznym kosztem zagospodarowania odpadów innych kategorii niż objęte Usługą, co zostanie rozliczone odrębną notą obciążeniową wystawioną przez GTN.
14. W przypadku gdy nastąpi odmowa odbioru kontenera z uwagi na umieszczenie w kontenerze odpadów innych niż objęte zamówieniem, niezależnie od możliwości naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 13, Klient zobowiązany jest do usunięcia z kontenera nieprawidłowych odpadów i zawiadomienia GTN o możliwości ponownego odbioru. W razie ponownego wykrycia odpadów nie spełniających wymogów umowy, Wykonawca może ponownie odmówić odbioru towaru i GTN będzie ponownie uprawniony do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 13 lit a). GTN uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 40 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie kontenera, jeśli jego odbiór nie był możliwy ze wskazanych powyżej przyczyn uzgodniony. GTN może zaproponować Klientowi odbiór odpadów nie spełniających warunków umownych, na podstawie indywidualnego uzgodnienia i za osobno wyznaczonym wynagrodzeniem.
15. GTN, Klient lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych na siebie obowiązków w ramach realizacji Usług, gdy przyczyną niedopełnienia obowiązków jest wyłącznie siła wyższa. Przez siłę wyższą Strony zgodnie rozumieją zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, które uniemożliwiają należyte wykonanie Usługi, a których nie dało się przewidzieć lub zapobiec mimo zachowania należytej staranności i do których powstania nie przyczyniła się żadna ze stron. Okoliczności takie stanowić będą w szczególności: katastrofy naturalne, takie jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 2 dni, jak również wojna, zamieszki, a także akty władzy publicznej. W każdym takim przypadku strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o takiej okoliczności drugą stronę. W każdym takim przypadku Klient i GTN uzgodnią nowe zasady realizacji Usługi lub zdecydują o zaniechaniu jej realizacji.

§ 8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowej realizacji Usług Klient zobowiązany jest zgłaszać za pośrednictwem konta w Portalu lub na adres email: sklep@gruznet.pl w terminie 3 dni od stwierdzenia okoliczności będących podstawą reklamacji.
2. W ramach reklamacji, Klient zobowiązany jest podać następujące informacje: imię i nazwisko lub firma, nr zamówienia, szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości lub zastrzeżeń co do realizacji Usługi. Klient może wskazać oczekiwany sposób rozpoznania reklamacji.
3. Brak podania w treści reklamacji danych wskazanych w ust. 3 zdanie pierwsze powyżej skutkować będzie wezwaniem Klienta do uzupełnienia brakujących danych i przedłużeniem terminu rozpoznania reklamacji do czasu uzupełnienia danych. W tym celu GTN podejmie kontakt z Klientem, w celu ustalenia całości okoliczności faktycznych reklamacji.
4. Reklamacja Klienta zostanie rozpoznana w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez GTN. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, brak odpowiedzi w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji uznaje się za uznanie reklamacji zgodnie ze zgłoszeniem Klienta będącego Konsumentem.

§ 9
Kontakt

1. W celu zapewnienia pełnego i bieżącego kontaktu Klienta z GTN w ramach składania Zamówienia i realizacji Usług, GTN podaje dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@gruznet.pl telefon kontaktowy: 22 123 5579
2. Na wskazane wyżej dane kontaktowe Klient może również przekazywać inne informacje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego § 10 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie względem Klienta będącego Konsumentem. Stosowanie poniższych postanowień jest wyłączone względem Klienta nie będącego Konsumentem.
2. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Klient będący Konsumentem może złożyć za pośrednictwem konta w Portalu, drogą mailową lub pisemnie na wskazane w Regulaminie adresy GTN. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi można złożyć z wykorzystaniem wzoru oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy o świadczenie Usługi, umowę taką uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy o świadczenie Usługi, GTN zwraca na rzecz Klienta dokonane przez niego płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Zwrotu płatności dokonuje się na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została płatność.
6. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy Usługa została w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta będącego Konsumentem.
7. W przypadku żądania Klienta będącego Konsumentem realizacji Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi w toku jej realizacji, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do uiszczenia Ceny w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania Usługi na chwilę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 11
Ochrona danych osobowych

Szczegółowe regulacje związane z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu, składania Zamówień oraz realizacji Usług reguluje Polityka Prywatności, na stronie www: https://www.gruznet.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w ramach Portalu.
2. GTN uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i zakresie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w ramach Portalu.
3. GTN jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania oferowania Usług za pośrednictwem Portalu w każdym czasie i bez wskazania powodu.
4. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem, Regulamin nie wyłącza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień Regulaminu są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony praw konsumentów, przepisy powszechne mają nadrzędne zastosowanie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy - Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
6. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów za pośrednictwem unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr, do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.
7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu i objętych regulacją niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla GTN. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

GTN Kondej - Piotrowski S.K.A
ul. Bysławska 82
04-993 Warszawa
adres email: sklep@gruznet.pl

Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy o świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych

 

dotyczy: [nr zamówienia]

Ja - [imię i nazwisko konsumenta] / Działając w imieniu [forma klienta firmowego], będąc uprawniony do jej reprezentacji

niniejszym odstępuję od zawartej umowy o świadczenie usługi zagospodarowania odpadów budowlanych, objętych zamówieniem nr [nr zamówienia] z dnia [data złożenia zamówienia], złożonego za pośrednictwem portalu sklep.gruznet.pl [ewentualne dalsze dane konkretyzujące zamówienie]