Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.sklep.gruznet.pl (dalej: „Serwis”) jest GTN Kondej - Piotrowski Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej: „GTN”) z siedzibą Warszawie, ul. Bysławska 82, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000964552, NIP: 9522226541, REGON: 521663651, BDO: 000565687, telefon: 221 235 579 adres e-mail: sklep@gruznet.pl. W ramach Serwisu mogą znajdować się odesłania do stron internetowych innych podmiotów. W celu uzyskania informacji, jak Dane Osobowe przetwarzane są przez te podmioty, prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi przez nie politykami prywatności.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w następujących sytuacjach:
− kiedy tworzą Państwo konto w Serwisie (rejestracja),

− kiedy składają Państwo zamówienie (zawierają z nami umowę o świadczenie usług) oraz kiedy zbieramy Państwa opinie dotyczące złożonych zamówień i naszego Serwisu,

− kiedy kontaktują się Państwo z nami (w tym za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych),

− jeśli odwiedzają Państwo nasz Serwis i dane te zbierane są z wykorzystaniem plików cookie (szczegóły w pkt IX).

1. Rejestracja

W celu utworzenia konta w naszym Serwisie będziemy wymagać podania niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail. Przekazanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednak niektóre z nich są konieczne do utworzenia konta (zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych), a ich niepodanie może oznaczać, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe.

Celem oraz podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. utworzenie dla Państwa konta i przechowywanie w ramach niego historii zamówień.

Dane Osobowe możemy przetwarzać też w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz w celu ustalenia, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy Dane Osobowe przez okres trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych (przy czym w przypadku braku aktywności, mogą one zostać usunięte po upływie 2 lat). Okres ten może zostać odpowiednio wydłużony w związku z ewentualnymi roszczeniami (zgodnie z terminami przedawnienia wynikającymi z przepisów prawa) lub postępowaniem sądowym – na okres jego trwania i rozliczenia. W każdym wypadku zastosowanie ma dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba że pomimo sprzeciwu uznamy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

2. Składanie zamówień

Kiedy składają Państwo zamówienia w naszym Serwisie, przetwarzamy informacje związane z tymi zamówieniami i wykonywaniem umów o świadczenie usług. W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług będziemy wymagać podania niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu, adresu korespondencyjnego, danych rozliczeniowych. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednak niektóre z nich są konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług, a ich niepodanie może oznaczać, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych uzależniona jest od tego, czy działają Państwo w imieniu własnym czy reprezentowanego przez siebie podmiotu. Jeśli mają być Państwo stroną zawieranej z nami umowy, podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli stroną umowy ma być reprezentowany przez Państwa podmiot, Dane Osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a reprezentowanym przez Państwa podmiotem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niektóre Dane Osobowe możemy przetwarzać też w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, wynikających z odpowiednich przepisów prawa np. zobowiązań podatkowych czy księgowych. Podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane Osobowe związane z zawartą umową o świadczenie usług przetwarzamy przez okres niezbędny do jej wykonania i co do zasady przez maksymalnie 7 kolejnych lat po jej zawarciu, co wynika w szczególności z przepisów podatkowych.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba że pomimo sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

3. Zbieranie opinii

Jeśli złożą Państwo zamówienie w naszym Serwisie, po zrealizowaniu transakcji możemy poprosić Państwa o wystawienie opinii dotyczącej naszego Serwisu i świadczonych przez nas usług.

W związku ze zbieraniem opinii, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe niezbędne do wysłania zapytania o jej wyrażenie (w szczególności imię i nazwisko, dane dotyczące zawartej umowy, adres e-mail). Jeśli zdecydują się Państwo na wystawienie opinii, będziemy dodatkowo przetwarzać dane zawarte w jej treści.

Celem przetwarzania Państwa danych jest badanie satysfakcji użytkowników z naszego Serwisu oraz świadczonych przez nas usług, co umożliwia nam rozwój oraz poprawę jakości prowadzonej przez nas działalności, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wystawienie opinii jest w pełni dobrowolne. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja dotycząca Serwisu lub usług objętych zamówieniem.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez użytkownika do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec GTN, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa GTN lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona jedynie przez użytkownika, który złożył zamówienie za pośrednictwem Serwisu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów o świadczenie usług w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także GTN ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawione przez użytkowników opinie mogą być publikowane w ramach Serwisu lub w ramach stron internetowych naszych partnerów wspierających nas w zbieraniu tych opinii (w takim przypadku, z treści zapytania o wyrażenie opinii każdorazowo wynikać będą dane konkretnego partnera).

Dane Osobowe związane ze zbieraniem opinii przetwarzamy przez okres niezbędny do wysłania prośby o jej wyrażenie oraz – jeśli opinia zostanie wyrażona – przez okres, w jakim będzie ona wyświetlana w naszym Serwisie lub na stronie naszego partnera wspierającego nas w zbieraniu opinii użytkowników. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

4. Kontakt

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, zakres danych przetwarzanych przez GTN zależy od wybranej formy kontaktu i tego, jakie dane zostaną nam przez Państwa przekazane w trakcie komunikacji. GTN może przetwarzać w szczególności następujące dane: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko/ pełniona funkcja, podmiot zatrudniający, adres IP, media społecznościowe służące do nawiązania kontaktu oraz treść prowadzonej komunikacji.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, Dane Osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu komunikacji z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz w celu rozpatrywania i dochodzenia ew. roszczeń – podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GTN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1).

Może zdarzyć się też, że Państwa Dane Osobowe będą służyły do zawarcia z Państwem odpowiedniej umowy, a jeśli łączy nas już umowa – do jej realizacji. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo niezbędność do wykonania łączącej nas już umowy.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zapewnienia możliwości kontaktu.

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba że pomimo sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

III. Źródło Danych Osobowych

Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/ Pani albo od reprezentowanego przez Pana/ Panią podmiotu.

IV. Odbiorcy Danych Osobowych lub kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi GTN współpracuje w ramach bieżącej działalności, w szczególności podwykonawcom realizującym usługi objęte umową o świadczenie usług zawartą z Państwem lub reprezentowanym przez Państwa podmiotem. Dane Osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom takim jak dostawcy usług IT oraz dostawcy usług prawnych, księgowych, doradczych i marketingowych, a także podmiotom, które wspierają nas w badaniu satysfakcji użytkowników z naszego Serwisu oraz świadczonych przez nas Usług. Wszystkie te podmioty uzyskają dostęp wyłącznie do tych Danych Osobowych, które będą niezbędne do wykonania przez nie określonych działań.

Jeśli zdecydują się Państwo na wystawienie dotyczącej GTN opinii, która opublikowana zostanie w Serwisie lub na stronie internetowej naszego partnera wspierającego nas w zbieraniu opinii – katalog odbiorców Państwa danych zawartych w tej opinii będzie nieograniczony.

Możemy też zostać zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (ale wyłącznie w oparciu i w zakresie wynikającym z właściwej podstawy prawnej).

V. Uprawnienia osoby, której dotyczą Dane Osobowe

Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje (na zasadach określonych obowiązującymi przepisami): 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 2) prawo ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane Osobowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług wspierających działalność GTN (np. usług informatycznych). Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani otrzymać kopię zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa poza EOG, wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

VIII. Pliki cookie

GTN wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Państwa identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego dokumentu dotyczące Danych Osobowych. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, kiedy zostaną przez Państwa usunięte.

Pliki cookie wykorzystywane w ramach Serwisu:

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia

_ga

Służy do identyfikacji użytkowników.

2 lata

_gat

Ogranicza liczbę wysyłanych żądań w przypadku wzmożonego ruchu.

1 minuta

_gid

Służy do identyfikacji użytkowników.

24 godziny

cookielawinfo-checkbox-necessary

Przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na pliki cookie z kategorii „Niezbędne”.

365 dni

CookieLawInfoConsent

Przechowuje informacje o udzielonych zgodach na wykorzystanie plików cookie.

11 miesięcy

viewed_cookie_policy

Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie.

11 miesięcy

GTN może umożliwić wykorzystywanie mechanizmu cookies w Serwisie innym podmiotom (np. udostępniającym tzw. „wtyczki społecznościowe”). Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez te podmioty mogą Państwo znaleźć w ich politykach prywatności i cookies.

Jeśli korzystanie z plików cookie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu, podstawę prawną naszego działania stanowi art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego (niezbędność do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną). Odwiedzając Serwis, w zależności od bieżących funkcjonalności Serwisu, mogą Państwo także wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, które nie są niezbędne do jego działania, ale pozwalają nam w poprawianiu jakości Serwisu. W takiej sytuacji podstawą prawną dla korzystania przez nas z cookies jest Państwa dobrowolna zgoda.

Dane gromadzone w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie przechowywane są maksymalnie przez okresy wskazane w powyższej tabeli.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, usunąć je lub zablokować, korzystając w tym celu z ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzenia, a ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.